Generalforsamling 31/1-2019

15-Januar-2019

Vedr. Indkaldelse til generalforsamling i Møns Løbe- og Motionsklub

Vedhæftet får I indkaldelse til Klubbens årlige generalforsamling torsdag den 31. januar kl. 19 på Thorsvang Samlermuseum.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før, gerne på mail til vinnie.wissing@mail.tele.dk, torsdag den 24. januar.

Vedr. punkt 5, valg af ny kasserer: som I ved, har vi henvendt os til alle medlemmer med henblik på at få en ny kasserer, ligesom at vi direkte har spurgt nogen. Der er desværre ikke nogen, der har været interesseret i "jobbet". Da vi jo skal have en kasserer, har Lars Wissing tilbudt sig. Det har bestyrelsen takket ja til, og der står helller ikke noget i vedtægterne om, at formand og kasserer ikke må bo under samme tag.
Som formand havde jeg dog gerne set, at vi havde fået en kasserer blandt vores øvrige medlemmer, så skulle der være en, der er interesseret, så sig endelig til. Posten er ledig indtil generalforsamlingen.

Vi håber at se mange til generalforsamlingen.Mange hilsner og på gensyn
på bestyrelsens vegne

Vinnie Wissing

15-Januar-2019

Generalforsamling i Møns Løbe – og Motionsklub torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 på Thorsvang Samlermuseum.

Tilmelding senest den 27/1-19 på mail vinnie.wissing@mail.tele.dk.

Klubben vil være vært for en øl/vand, kaffe/te og en bolle.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse:
Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleant, som gælder for et år.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges næstformand og kasserer.
På valg er:​næstformand Flemming G. Nielsen. Genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg.
kasserer Pernille H. Jensen. Pernille genopstiller ikke. Se notat i følgebrev.​

6. Valg af suppleant.
Valg af suppleant gælder for et år.
På valg er Gregers Frisken. Genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg.

7. Valg af revisorer.
Der vælges en revisor i lige år og en i ulige år.
På valg er Anja Nielsen. Genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt.

Klubbens Aktivitetsliste November-Febuar

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.